كارگێری گشتی

كارگێری گشتی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی چه‌رمۆ كۆلێژی كارگێڕی گشتی و بەڕێوەبردنی سامانی سروشتی كارگێری گشتی 68.2 77.3
زانکۆ
زانکۆی چه‌رمۆ
کۆلێژ
كۆلێژی كارگێڕی گشتی و بەڕێوەبردنی سامانی سروشتی
بەش
كارگێری گشتی
پارێزگا
68.2
گشتی
68.2