كارگێری گاز نەوت و ووزه

كارگێری گاز نەوت و ووزه

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی چه‌رمۆ كۆلێژی كارگێڕی گشتی و بەڕێوەبردنی سامانی سروشتی كارگێری گاز نەوت و ووزه 62.1 70.6
زانکۆ
زانکۆی چه‌رمۆ
کۆلێژ
كۆلێژی كارگێڕی گشتی و بەڕێوەبردنی سامانی سروشتی
بەش
كارگێری گاز نەوت و ووزه
پارێزگا
62.1
گشتی
62.1