زانستی تاقیگەی پزیشكی

زانستی تاقیگەی پزیشكی

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی چه‌رمۆ كۆلێژی زانستە كرداری و تەندروستیەكان زانستی تاقیگەی پزیشكی 94.333 95.429
زانکۆ
زانکۆی چه‌رمۆ
کۆلێژ
كۆلێژی زانستە كرداری و تەندروستیەكان
بەش
زانستی تاقیگەی پزیشكی
پارێزگا
94.333
گشتی
94.333