كارگێڕی بازاڕگەری

كارگێڕی بازاڕگەری

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر كارگێڕی بازاڕگەری 62.2 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر
بەش
كارگێڕی بازاڕگەری
پارێزگا
62.2
گشتی
62.2