كارگێڕی كار

كارگێڕی كار

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی چەمچەماڵ كارگێڕی كار 63.43 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی چەمچەماڵ
بەش
كارگێڕی كار
پارێزگا
63.43
گشتی
63.43