پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەرى

پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەرى

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی دوکان پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەرى 62.4 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی دوکان
بەش
پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەرى
پارێزگا
62.4
گشتی
62.4