کارگیری گوزار و ئوتیلگیری

کارگیری گوزار و ئوتیلگیری

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک کۆلێژی کارگێری و ئابوری کارگیری گوزار و ئوتیلگیری 67 69
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
کۆلێژی کارگێری و ئابوری
بەش
کارگیری گوزار و ئوتیلگیری
پارێزگا
67
گشتی
67
...