سیستەمى سیاسى و سیاسەتا گشتى

سیستەمى سیاسى و سیاسەتا گشتى

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک کۆلێژی زانستی سیاسی سیستەمى سیاسى و سیاسەتا گشتى 77.4 82.509
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
کۆلێژی زانستی سیاسی
بەش
سیستەمى سیاسى و سیاسەتا گشتى
پارێزگا
77.4
گشتی
77.4
...