زانستی لابوری پزیشكی

زانستی لابوری پزیشكی

تاک به‌ش / ( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک كۆلێژی زانستی تەندروستی زانستی لابوری پزیشكی 95 96.079
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
كۆلێژی زانستی تەندروستی
بەش
زانستی لابوری پزیشكی
پارێزگا
95
گشتی
95